Jak obliczyć podatek dochodowy od osób prawnych?

Wiele osób zastanawia się, jak obliczyć podatek dochodowy od osób prawnych. Warto mieć na uwadze, że podatek dochodowy od osób prawnych jest bezpośrednim podatkiem obciążającym dochody uzyskiwane przez spółki (przedsiębiorstwa).

Kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?

Zgodnie z treścią artykułu pierwszego ustawy o CIT podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są spółki kapitałowe będące w organizacji, osoby prawne, jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej z wyjątkiem przedsiębiorstwa w spadku bądź też spółek niemających osobowości prawnej, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki komandytowe z siedzibą lub zarządem na terytorium Polski, a także spółki nieposiadające osobowości prawnej, które mają siedzibę bądź zarząd w innym państwie, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego tego państwa traktowane są jako osoby prawne bądź też podlegające w tym państwie opodatkowaniu od całości dochodów bez względu na miejsce ich uzyskania.

Ustawa o CIT – gdzie nie ma zastosowania?

Warto nadmienić, że zgodnie z ustawą o CIT podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są również podatkowe grupy kapitałowe, czyli grupy, które składają się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego, mających osobowość prawną i pozostających w związkach kapitałowych. Przepisy wymienionej ustawy nie mają uzasadnienia w przypadku dochodów osiąganych z tytułu działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, przychodów z gospodarki leśnej i przychodów, które wynikają z czynności niebędących przedmiotem skutecznej prawnie umowy. 

Oprócz tego ustawa o CIT nie dotyczy przychodów przedsiębiorcy okrętowego, które są opodatkowane na zasadach wynikających z ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego oraz przemysłów komplementarnych, jak również wypłat, o których mowa w artykule 27 ustawy o zarządzie sukcesyjnym danego przedsiębiorstwa.

Czym jest podatek dochodowy od osób prawnych i jak się go oblicza?

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym zgodnie z ogólnymi zasadami jest dochód będący sumą przychodów osiągniętych z zysków kapitałowych lub też dochód uzyskany z innych źródeł przychodów. Zgodnie z artykułem 7 ust. 2 ustawy o CIT dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w danym roku podatkowym. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, powstaje różnica, która określana jest mianem straty. 

Podatek dochodowy od osób prawnych należy obliczyć poprzez ustalenie podstawy opodatkowania, czyli wspomnianego już, osiągniętego przez osobę prawną dochodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania w konkretnym roku podatkowym. Możliwe jest dokonanie pewnych odliczeń z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego, gdzie górny limit wynosi 10% w stosunku do dochodu, darowizn na cele kultu religijnego – limit 10% w stosunku do dochodu, a także darowizn przekazanych na cele kształcenia zawodowego i darowizn w bankach, gdzie limit wynosi 20% kwoty kredytów umorzonych w związku z realizacją wybranego programu restrukturyzacji.

Podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej – kiedy można go zastosować?

Zgodnie z artykułem 19 ustawy o CIT wyróżnia się dwie stawki podatku dochodowego: 9% i 19%. Z obniżonej stawki podatku dochodowego mogą skorzystać podmioty mające status małego podatnika, czyli te, których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekracza w konkretnym roku podatkowym kwoty wyrażonej w polskiej walucie, a odpowiadającej równowartości 2 milionów euro. 

Zgodnie z artykułem 25 ust. 6 ustawy o CIT podatnicy stosujący podatek dochodowy od osób prawnych mają możliwość rozliczenia się za pomocą zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, również w formie uproszczonej. Są one uzależnione od podatku należnego wykazanego w zeznaniu złożonym w roku bezpośrednio przed konkretnym rokiem podatkowym bądź w zeznaniu poprzedzającym dany rok podatkowy o 2 lata.

Źródło: BTTP Advisors – doradztwo podatkowe Warszawa

Więcej informacji:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf

More in Biznes

You may also like

Comments are closed.