[Akt Prawny] Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 17/183/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 06 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr

Akt Prawny: Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 17/183/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 06 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.