[Akt Prawny] Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.08.02.00-IZ.00-28-001/21 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Akt Prawny: Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.08.02.00-IZ.00-28-001/21 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji Działanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.