[Akt Prawny] Uchwała w sprawie: podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pn. „Promocja i informa

Akt Prawny: Uchwała w sprawie: podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest
Województwo Warmińsko-Mazurskie pn. „Promocja i informacja RPO WiM
2014-2020 w 2022 roku” w ramach 12 Osi Priorytetowej – Pomoc techniczna,
Działanie 12.3 „Działania informacyjne i promocyjne” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
(Nr w systemie SL2014: RPWM.12.03.00-28-0001/21-00)

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.