[Akt Prawny] Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 27/289/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu Nr RPWM.1

Akt Prawny: Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 27/289/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu Nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-
001/21 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej
11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą
o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na
zatrudnienie, Poddziałania 11.1.3. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych
oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.