[Akt Prawny] Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Januszowi Pieńkowskiemu – p.o. Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmi

Akt Prawny: Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Januszowi Pieńkowskiemu – p.o. Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego związanych z realizacją projektu pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania, rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1. Rozwój specjalistycznych usług medycznych

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.