[Akt Prawny] Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia naboru pozakonkursowego nr RPWM.11.03.02-IZ.00-28- 001/21, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Pr

Akt Prawny: Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia naboru pozakonkursowego nr RPWM.11.03.02-IZ.00-28-
001/21, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Działania 11.3
Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach
społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu
do zatrudnienia, Poddziałania 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie poprzez
zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane oceny

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.