[Akt Prawny] Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 55/745/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Oceny

Akt Prawny: Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 55/745/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów (KOP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 (RPO WiM 2014−2020) do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe dla konkursu zamkniętego nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20 oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy KOP w ramach ww. konkursu wraz z załącznikami

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.