[Akt Prawny] Uchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.09.01.02-IZ.00-28-002/21 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woje

Akt Prawny: Uchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.09.01.02-IZ.00-28-002/21 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga-Schemat B

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.