[Zamówienie Publiczne] Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu badania ewaluacyjnego pt.: Wpływ interwencji RPO WiM 2014-2020 na promowanie włączenia

Zamówienie Publiczne: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu badania ewaluacyjnego pt.: Wpływ interwencji RPO WiM 2014-2020 na promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w województwie warmińsko mazurskim.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.