[Akt Prawny] Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 58/815/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr

Akt Prawny: Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 58/815/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-004/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych Schemat B i C, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.