[Akt Prawny] Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 5/43/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zam

Akt Prawny: Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 5/43/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego
Nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-001/20, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020 z zakresu Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych
oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w
interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym
integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk przez zatwierdzenie listy
ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane oceny w konkursie
zamkniętym Nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-001/20.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.