[Akt Prawny] Uchwała zmieniająca Uchwałę nr 5/39/21/VI z dnia 26 stycznia 2021r Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej

Akt Prawny: Uchwała zmieniająca Uchwałę nr 5/39/21/VI z dnia 26 stycznia 2021r Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-004/20 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, Schemat B i C Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.