[Akt Prawny] Uchwała zmieniająca Uchwałę nr 5/37/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 26 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania

Akt Prawny: Uchwała zmieniająca Uchwałę nr 5/37/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 26 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania złożonych w ramach naboru w trybie nadzwyczajnym nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-003/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP Schemat B typ 3, poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz zatwierdzenie Listy projektów wybranych do dofinansowania

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.