[Akt Prawny] Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 25/283/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 maja 2021 r. z późn. zm. w sprawie rozstrzygnięcia kon

Akt Prawny: Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 25/283/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 maja 2021 r. z późn. zm. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.