[Akt Prawny] Uchwała zmieniająca Uchwałę nr 22/289/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPW

Akt Prawny: Uchwała zmieniająca Uchwałę nr 22/289/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19 oraz w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.