[Akt Prawny] Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 21/245/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu Nr RPW

Akt Prawny: Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 21/245/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu Nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-
001/21 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej
11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo,
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych
świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług
społecznych – projekt ZIT Olsztyn

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.