[Akt Prawny] Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 14/132/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 16 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.06

Akt Prawny: Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 14/132/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 16 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury (Schemat B), poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.