[Akt Prawny] Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 11/192/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowa

Akt Prawny: Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 11/192/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pt. „Ochrona zasobów przyrodniczych wybranych alei województwa warmińsko-mazurskiego poprzez poprawę stanu istniejących siedlisk i wykonanie nasadzeń w ramach działań Zielona Droga” w ramach Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.