[Akt Prawny] Uchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zamkniętym nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/20 z zakresu Osi Pr

Akt Prawny: Uchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zamkniętym nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/20 z zakresu Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej (Schemat A) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.