[Akt Prawny] Uchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-002/20 z zakresu Osi Priorytetowej

Akt Prawny: Uchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-002/20 z zakresu Osi Priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Schemat B tryb konkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.