[Akt Prawny] Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 9/88/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu z

Akt Prawny: Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 9/88/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej (Schemat A) poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.