[Akt Prawny] Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 57/784/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia decyzji o

Akt Prawny: Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 57/784/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia decyzji
o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo
Warmińsko-Mazurskie pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla WUP
Olsztyn na rok 2021 w ramach Działania 12.1” w ramach 12 Osi Priorytetowej
– Pomoc techniczna, Działanie 12.1 „Wsparcie procesu przygotowania,
wdrażania, monitorowania i kontroli” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
(Nr w systemie SL2014: RPWM.12.01.00-28-0002/20-00)

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.