[Akt Prawny] Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 30/409/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu z

Akt Prawny: Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 30/409/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego Nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/20, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn przez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane oceny oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zamkniętym Nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/20

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.