[Akt Prawny] Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.04.04.04-IZ.00-28-002/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu O

Akt Prawny: Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.04.04.04-IZ.00-28-002/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski) poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.