[Akt Prawny] Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu O

Akt Prawny: Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.