[Akt Prawny] Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-001/21, w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu

Akt Prawny: Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-001/21, w ramach Osi
priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.2
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,
w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym,
Poddziałania 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja
ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk przez zatwierdzenie listy ocenionych
przez KOP projektów zawierającej przyznane oceny

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.