[Akt Prawny] Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/21, w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu

Akt Prawny: Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/21, w ramach Osi
priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.2
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym
opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania
11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn przez zatwierdzenie
listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane oceny

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.