[Akt Prawny] Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20, Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjn

Akt Prawny: Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20,
Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.1
Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego
uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja
społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym –
projekty konkursowe poprzez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów
zawierającej przyznane oceny oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie
projektów w konkursie Nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.