[Akt Prawny] Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Akt Prawny: Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.