[Akt Prawny] Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-003/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Akt Prawny: Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-003/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno – ściekowa, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.