[Akt Prawny] Uchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów (KOP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 (RPO

Akt Prawny: Uchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów (KOP) Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 (RPO WiM
2014−2020) do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania
11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,
w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym,
Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe
dla konkursu nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/21 oraz zatwierdzenia Regulaminu
pracy KOP w ramach ww. konkursu wraz z załącznikami

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.