[Akt Prawny] Uchwała w sprawie: podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pn. „Ewaluacja i badani

Akt Prawny: Uchwała w sprawie: podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest
Województwo Warmińsko-Mazurskie pn. „Ewaluacja i badania w 2022 r.
związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.”
w ramach 12 Osi Priorytetowej – Pomoc techniczna, Działanie 12.2 „Działania
w zakresie ewaluacji i badań” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020
(Nr w systemie SL2014: RPWM.12.02.00-28-0001/21-00)

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.