[Akt Prawny] Uchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu Nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-001/21 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew

Akt Prawny: Uchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu Nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-001/21 na dofinansowanie
projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne,
Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości
usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym,
Poddziałania 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja
ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk.

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.