[Akt Prawny] Uchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu Nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-001/21 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewó

Akt Prawny: Uchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu Nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-001/21 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.3. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk

More in Aktualności

You may also like

Comments are closed.